ბიზნეს პროცესების მოდელირება

ბიზნეს პროცესების მოდელირება და ანალიზი

თუ თქვენ გჭირდებათ:

  • ცოდნა თქვენი კომპანიის საოპერაციო საქმიანობის ერთიანი, სისტემური სურათის დასანახად;
  • კომპანიის ბიზნეს პროცესების კრიტიკული საჭიროებების იდენტიფიცირებისა და გაუმჯობესების თანმიმდევრული მეთოდოლოგიის დაუფლება.

ტრენინგი მოიცავს შემდეგ თემებს

  • რა არის და რა არ არის ბიზნეს პროცესი;
  • ბიზნეს პროცესების ვიზუალიზაციის ტექნიკები და მათი აგების პრინციპები;
  • ორგანიზაციის საოპერაციო მოდელი და ბიზნეს პროცესების საზღვრები;
  • პროცესების პროფილირება;
  • ეფექტიანი KPI-ების ფორმირება;
  • პროცესების ანალიზის ტექნიკები;
  • პროცესების გაუმჯობესებული (to-be) მოდელის შექმნა და დანერგვის ტაქტიკები.

სერვისის კატეგორია
რჩევა

ბიზნეს საჭიროება
ორგანიზაციული/მართვის ეფექტიანობა
ხარჯების ოპტიმიზაცია

ხანგრძლივობა: 2-3 დღე, დამკვეთი ორგანიზაციის საჭიროებებიდან გამომდინარე.

ფასი: დაგვიკავშირდით კორპორატიული შეთავაზებისთვის

თქვენი სარგებელი

გაუმჯობესებული ეფექტურობა

ოპერაციული სისწრაფე

უკეთესი გადაწყვეტილების მიღება

გაზრდილი მომხმარებლის კმაყოფილება