ეკა ქათამაძე

გამოცდილების სფერო

სტრატეგიული დაგეგმარება
სისტემის ანალიზი
IT სერვისის მენეჯმენტი
ორგანიზაციული განვითარება
ბიზნეს პროცესების მენეჯმენტი
ოპერაციების მენეჯმენტი

სამუშაო ენა

ქართული
ინგლისური
რუსული

კონსულტანტის პროფილი

 • 24 წლიანი გამოცდილება საქართველოს სახელმწიფო ადმინისტრირების, საინფორმაციო მართვის სისტემების, ფინანსური და საგანმანათლებლო მიმართულებით;
 • კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებებისთვის საკონსულტაციო მომსახურების 11 წლიანი გამოცდილება;
 • ბიზნეს პროცესების ანალიზისა და გამარტივების, ასევე ოპერაციული მენეჯმენტის მიმართულებით 12 წლიანი გამოცდილება;
 • სახელმწიფო და კერძო სექტორში საშუალო და აღმასრულებელი დონის მართვის 15 წლიანი გამოცდილება;
 • საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის 10 წელზე მეტი გამოცდილება;
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების მართვის, სტრატეგიების, ბიზნეს პროცესებისა და ოპერაციული განვითარების მიმართულებით 11 წლიანი საკონსულტაციო გამოცდილება;
 • სხვადასხვა მასშტაბის პროექტების მართვის 9 წლიანი გამოცდილება;
 • წარმატებული გუნდების შექმნისა და 35 თანამშრომლამდე შემდგარი პერსონალის ხელმძღვანელობის გამოცდილება;
 • გამოცდილება მონაცემების გავრცელების პროცესის მიმართულებით, რაც მოიცავს მოლაპარაკებას, შეთანხმებასა და ტექნიკურ საკითხებს;
 • 15 წლამდე გამოცდილება ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის მიმართულებით, ასევე დეტალური და სამეცნიერო ძიების კუთხით;
 • უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში სწავლებისა და პროფესიული ტრენინგების ჩატარების 15 წლიანი გამოცდილება.

დაჯავშნე შეხვედრა ეკა ქათამაძესთან

1 საათის ფასი: 195 ₾ (დღგ-ს ჩათვლით)